McPherson, Kansas
McPherson, Kansas
Hotel Advertisement - Wichita, Kansas
Hotel Advertisement - Wichita, Kansas
Bison on the Plains - McPherson, Kansas
Bison on the Plains - McPherson, Kansas
Lever-Lock Gate - Ellsworth, Kansas
Lever-Lock Gate - Ellsworth, Kansas
Lonely Windmill - Cheny, Kansas
Lonely Windmill - Cheny, Kansas
Sun City Road - Cheny, Kansas
Sun City Road - Cheny, Kansas
The Aermotor - McPherson, Kansas
The Aermotor - McPherson, Kansas
Harrison House - Rice, Kansas
Harrison House - Rice, Kansas
Wichita, Kansas
Wichita, Kansas
Wichita, Kansas
Wichita, Kansas
Back to Top