Fasiladas' Castle - Gondar, Ethiopia
Fasiladas' Castle - Gondar, Ethiopia
Timket Procession 3  - Gondar, Ethiopia
Timket Procession 3 - Gondar, Ethiopia
Fasil Ghebbi - Gondar, Ethiopia
Fasil Ghebbi - Gondar, Ethiopia
Donkey Herder - Gondar, Ethiopia
Donkey Herder - Gondar, Ethiopia
Timket Procession 2 - Gondar, Ethiopia
Timket Procession 2 - Gondar, Ethiopia
Fasiladas' Archive - Gondar, Ethiopia
Fasiladas' Archive - Gondar, Ethiopia
Timket Procession 1 - Gondar, Ethiopia
Timket Procession 1 - Gondar, Ethiopia
Ethiopia Hotel - Gondar, Ethiopia
Ethiopia Hotel - Gondar, Ethiopia
Timket Procession 4 - Gondar, Ethiopia
Timket Procession 4 - Gondar, Ethiopia
Fasiladas' Bath Banyan Trees - Gondar, Ethiopia
Fasiladas' Bath Banyan Trees - Gondar, Ethiopia
Believers & Observers - Timket Procession, Gondar, Ethiopia
Believers & Observers - Timket Procession, Gondar, Ethiopia
Arrival of the Arcs - Fasiledes Bath, Gondar, Ethiopia
Arrival of the Arcs - Fasiledes Bath, Gondar, Ethiopia
Fasiladas' Bath Turret - Gondar, Ethiopia
Fasiladas' Bath Turret - Gondar, Ethiopia
Fasiladas' Bath Gate - Gondar, Ethiopia
Fasiladas' Bath Gate - Gondar, Ethiopia
Dancing & Beating Drums - Timket Procession, Gondar, Ethiopia
Dancing & Beating Drums - Timket Procession, Gondar, Ethiopia
Se'el Bet Chapel, Kuskuam - Gondar, Ethiopia
Se'el Bet Chapel, Kuskuam - Gondar, Ethiopia
Timket Overnight Vigil 1 - Fasildes Bath, Gondar, Ethiopia
Timket Overnight Vigil 1 - Fasildes Bath, Gondar, Ethiopia
Timket Overnight Vigil 3 - Fasildes Bath, Gondar, Ethiopia
Timket Overnight Vigil 3 - Fasildes Bath, Gondar, Ethiopia
Kuskuam Tower- Gondar, Ethiopia
Kuskuam Tower- Gondar, Ethiopia
Timket Overnight Vigil 2 - Fasildes Bath, Gondar, Ethiopia
Timket Overnight Vigil 2 - Fasildes Bath, Gondar, Ethiopia
Dapper Man Timket - Gondar, Ethiopia
Dapper Man Timket - Gondar, Ethiopia
Timket Fasildes Bath 1 -  Gondar, Ethiopia
Timket Fasildes Bath 1 - Gondar, Ethiopia
Fasiladas' Palace - Gondar, Ethiopia
Fasiladas' Palace - Gondar, Ethiopia
Timket Fasildes Bath 2 -  Gondar, Ethiopia
Timket Fasildes Bath 2 - Gondar, Ethiopia
Back to Top